Varsel om oppstart av Detaljreguleringsplan for Gnr. 62 bnr. 124 Vinnes. (PlanID: 4625 20200001)

Se filer under.

855_Oppstart_Planavgrensning  855_Oppstart_Planinitiativ 855_Oppstart_Varselbrev